Artagora.hu vagy artagora.hu Általános Szerződési Feltételek

 
Regisztráció és hozzáférés
A jelen weboldalhoz való hozzáférésre és az oldal használatára a következőrendelkezések vonatkoznak. Kérjük, hogy amennyiben Ön ezekkel nem ért egyet, ne használja ezt a weboldalt. Jelen weboldal fejlesztését és kezelését a Synaptx Bt. weboldal fejlesztő és készítő cég(a továbbiakban, mint „Artagora Team”) végzi. Az artagora.hu oldalra történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Minden regisztrált cég, szervezet, csoport, egyesület,magánszemély vagy ide nem sorolt társulás jelen szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja és a leírtak szerint alkalmazza a regisztrációja után és az oldal teljes használata alatt.Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a weboldalt, az általános használati feltételeket, általános üzleti feltételeinket, valamint értékesítésiés szállítási feltételeinket saját belátásunk szerint, külön bejelentés nélkül, részben vagy egészében megváltoztassuk, és/vagy az oldal működtetését megszüntessük. Ez okból kérjük, hogy weboldalunk következő felkeresésekor a fenti dokumentumokat ismételten áttekinteni, és a változtatásokat/kiegészítéseket tudomásul venni szíveskedjen.A weboldal használatához regisztráció szükséges mely folyamat közben egy regisztrációs adatlapot tölt ki minden felhasználó. A regisztrációs lap kitöltésével és annak elküldésével elfogadja ezen szerződés összes pontját, továbbá a felhasználói feltételeket kivétel nélkül.Az Artagora Team kijelenti, hogy semmilyen felelősséget nem vállal:a weboldalon megvásárolt termékekért, szolgáltatásokért azok minőségéért, szállításáért.a garanciális termékek után.a regisztrált vagy nem regisztrált Magánszemélyek és Cégek viselkedéséért és/vagy magatartásáért, kommentáraikért.a weboldalon található külső linkeken található tartalmak valódiságáért, jogszerűségéérta weboldalról letöltött szöveg, fényképés dokumentációs anyagok után.a weboldalról letöltött képi, hangi és audiovizuális anyagok után.a feltöltött képek/szöveg anyagok jogtisztaságáért, erről a feltöltőnek kell gondoskodnia.az oldalt használó Magánszemélyek, Csoportok, Egyesületek, Szervezete és Cégek adatainak pontosságáért, valódiságáért.Felhasználó által feltöltött, és megosztott bármilyen tartalmakért, amennyiben harmadik személy azzal (azokkal) bármilyen visszaélést elkövet, az Artagora.hu annak tulajdonosa, és üzemeltetője semminemű felelősségre nem vonható, felhasználó mentesíti az Artagora Teamet minden felelősség alól. Az Artagora Team kijelenti, hogy a weboldalra szigorúan tilos feltölteni:Etnikai csoportot sértő bármely terméket/szolgáltatást, vagy művészeti alkotást.Sérüléseket, baleseteket vagy haláleseteket ábrázoló és/vagy bemutató bármely fotót, videó/mozgó képi anyagot, hanganyagot.terrorszervezetekkel, bűnözéssel, kábítószerrel kapcsolatos bármilyen szöveges vizuális vagy audiovizuális anyagotPornográf tartalmú fotókat. (Rajzok és festmények nem tartoznak ide.)
 
A használat átengedése
A jelen weboldal összes alkotó eleme, ide vonatkozóan a keret grafikák, Artagora.hu logó és bemutatkozó anyagok, szerződések, gombok, az oldalt alkotó szöveg anyagok, a vizuális megjelenése az Artagora Team kizárólagos tulajdonát képezik.Nem tartoznak ide a felhasználók (Magánszemélyek, Cégek) által feltöltött képi vagy szöveges információk, termékek és termék fotók, képi vagy szöveges alkotások, fórum témák és azok bejegyzései, igényelt email címek. Az Artagora Team kifejezett hozzájárulását adja, minden regisztrált és nem regisztrált Magánszemélynek és társas vállalkozásnak/cégnek, csoportnak, egyesületnek, clubnak, valamint szervezetnek, hogy az Artagora weboldalát használja.Amennyiben a regisztrált magánszemély vagy cég jelen szabályzat valamely pontját megsérti, úgy az Artagora Team a regisztrációját, alkotásait, fórum és vélemény hozzászólásait véglegesen visszavonhatatlanul figyelmeztetés nélkül törölheti.
 

Művészeti alkotások feltöltése az oldalra, feltöltési szabályzat

Minden művész vállalja, hogy kizárólag saját maga által alkotott művészeti alkotásokat tölt fel az oldalra. Minden művész szavatol az általa megosztott alkotások jogi tisztaságáért. Az Artagora és annak üzemeltetője / tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött alkotások jogi tisztaságáért ide vonatkoznak a szöveg és képi anyagok, valamint azok együttes megjelenítése is. Minden művész darabszám korlát nélkül töltheti fel alkotásait.
 
Termékek és szolgáltatások feltöltése az oldalra
Jelen weboldalra feltöltött termékek vagy szolgáltatások nyilvánosságra hozása önkéntes.Az oldal helyet biztosít bármely művészeti terméknek és szolgáltatásnak, azok jogi tisztaságáról a feltöltőnek kell gondoskodnia.
 
Tartalmak letöltése / a weboldal böngészése
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kis méretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el az Ön számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet, melyet harmadik személynek nem adható tovább, kivétel a hatósági megkeresés.A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Az Artagora.hu által online működtetett művészeti weboldalán jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el. A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja. Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
 
Hivatkozások
A Weboldalon található külső hivatkozások (az artagora.hu tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli, vagy módosítja. Az artagora.hu nem vizsgálja a weboldalához hivatkozással kapcsolódó külső weboldalak anyagait, azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Ezen oldalakra történő csatlakozás az Ön saját kockázatára történik.
 
Kereskedés
Az Artagora.hu nem felel az általa működtetett online bolt / aukciós piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Az Artagora.hu nem felel továbbá az általa működtetett online bolt / aukciós piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Az Artagora.hu nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Artagora.hu t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Artagora.hutól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Az Artagora.hu által működtetett online bolt / aukciós piactéren keresztül elérhető szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy az Artagora.hunem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások az Artagora.hunév alatt érhetőek el.
 
Tiltott termékek és szolgáltatások
Az Artagora.hu által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűzvagy robbanásveszélyes anyag;gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);hamis márkavagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;emberi szerv, szövet, illetve emberkereskedelemengedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénzhelyettesít őfizetésieszköz (pl. csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;kitöltetlen garancialevél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címkevagy matrica;bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;aktiváló kód, CDkulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók, ideértve az Artagora.hu azonosítókat is;személyes adatokat vagy email címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, iWIW, myVIP, GMail, stb), email szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.
 
A Fórum szabályzata és rendeltetése

A Fórum az Artagora.hu által működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk (a továbbiakban: hozzászólások) továbbítására és cseréjére lehetőségét biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a regisztrált magánszemélyek és cégek számára az eszmecserét és tájékoztatást. A Fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhatja. Artagora.hu és annak üzemeltetője / tulajdonosa nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználók fórum bejegyzéséért, valamint nem kötelezhető azok törlésére.

 
Moderáció
A Fórum felhasználóinak hozzászólásait moderátorok és vagy adminisztrátorok kírik figyelemmel és ellenőrzik. A moderátorok és vagy adminisztrátorok biztosítják a folyamatos társalgás lehetőségét, törlik azokat a hozzászólásokat, amelyekakadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát, illetve melyektartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen etikai szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.Az alábbi hozzászólások a Fórumról a felhasználó külön értesítése nélkül törlésre kerülnek:Jogsértő hozzászólások: Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások.Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív, fenyegető, kötözködő vagy rosszindulatúe, a moderátorok döntik el a téma jellegének függvényében.Egyes regisztrált felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket személyeskedést tartalmazó hozzászólások.A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a Fórumon közzétett felhívás ellenére a Fórumon egy témán belül, vagy különbözőtémákban többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó hozzászólása törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.Témaromboló hozzászólások. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívülihozzászólás.Törölt hozzászólás részbeni vagy teljes visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.
 
Letiltás
A moderátorok és vagy adminisztrátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a Fórumról letilthatják.


Vitás kérdések rendezése
A jelen általános felhasználási feltételek értelmezése és érvényesítése, valamint a weboldalunkból eredő vagy azzal kapcsolatos viták rendezése tekintetében a PTK törvényei az irányadóak. Felhasználó által feltöltött, és megosztott bármilyen tartalmakért, amennyiben harmadik személy azzal (azokkal) bármilyen visszaélést elkövet, az Artagora.hu és annak tulajdonosa vagy üzemeltetője semminemű felelősségre nem vonható.
 
Az Artagora.hu és annak üzemeltetője, tulajdonosa nem kötelezhető a feltöltött tartalmak folyamatos ellenőrzésére, így fenntartja a jogot minden feltöltés és regisztráció utólagos felülvizsgálatára és annak esetleges törlésére, eltávolítására az oldalról.
 
Az Artagora.hu és annak üzemeltetője, tulajdonosa nem vállal semmilyen felelősséget és kártérítést:
  • A felhasználók, művészek által megjelenített tartalmakért, és az azokból eredő esetleges károk után.
  • A felhasználók, művészek által megjelenített tartalmak jogi tisztaságáért, és az azokból eredő esetleges károk után.
  • A felhasználók, művészek egymás közötti kommunikációiért, és azok minőségéért.
Minden Művész, alkotó, felhasználó kötelezettséget vállal az alábbiakra
  • Kizárólag saját maga által készített alkotást tölt fel az oldalra.
  • Korlátok és feltételek nélkül elfogadja az oldal általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát, feltöltési szabályzatát és a használat összes feltételét.
  • Amennyiben szabálytalanságot észlel jelenti az oldal adminisztrátorainak.

Artagora Team